Arbetsdomstolen: Plattformsarbetare var inhyrd från egenanställningsföretag

Arbetsdomstolen meddelade den 16 november 2022 dom i det uppmärksammade målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Foodora. Förbundet hade väckt talan i Arbetsdomstolen mot Foodora AB och hävdat att en av förbundets medlemmar som arbetade med att köra ut mat med moped hade blivit avskedad av Foodora. Medlemmen hade anställts av Foodora som bud men blev efter en tid hänvisad till att träffa avtal med ett s k egenanställningsföretag vid namn Pay Salary. I övrigt fortsatte medlemmen att arbeta på samma sätt som när han var anställd direkt av Foodora. Under sitt arbete använde medlemmen sig fortfarande av Foodoras lokaler och utrustning och var underkastad Foodoras arbetsledning och kontroll. Enligt förbundet blev förbundets medlem avskedad av Foodora när han plötsligt stängdes av från Foodoras app och därmed inte längre kunde utföra något arbete. Foodora hävdade att medlemmen, då han stängdes av från appen, inte längre var anställd av bolaget utan istället var anställd av Pay Salary och uthyrd till Foodora. Enligt förbundet hade medlemmen hela tiden varit arbetstagare hos Foodora och Pay Salary skötte endast tjänsten löneadminstration åt Foodora. Arbetsdomstolen skriver i sina domskäl att den helhetsbedömning som normalt görs för att avgöra om en person är arbetstagare eller uppdragstagare inte till fullo kan användas vid uthyrning av arbetstagare. Arbetsdomstolen gör en bedömning av de avtal som funnits mellan Foodora och Pay Salary samt mellan medlemmen och Pay Salary. Arbetsdomstolen gör också en bedömning av Pay Salarys verksamhet. Arbetsdomstolen betraktar Pay Salary som ett bemanningsföretag och finner att det har varit frågan om uthyrning av arbetstagare enligt uthyrningslagen och att medlemmen därför inte var anställd av Foodora när han stängdes av från appen. Arbetsdomstolen klargör att bedömningen att det varit frågan om uthyrning av arbetstagare inte påverkas av vad Pay Salary angett om sin verksamhet i sin bolagsordning, sin marknadsföring eller till myndighet. Inte heller påverkas bedömningen av vilken betalning Pay Salary fått från Foodora för uthyrningen.

Arbetsdomstolens dom AD 2022 nr 45, den 16 november 2022

Ombud för förbundet var förbundsjuristerna Annett Olofsson (08-6766329) och Sonia Ericstam (08-6766337)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt