AD prövar om Volvo Powertrain brutit mot medbestämmandelagen inför beslut om inhyrning

 Arbetsdomstolen kommer inom kort att pröva omfattningen av arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen i två mål där IF Metall yrkar att Volvo Powertrain ska betala sammanlagt fyra miljoner kr i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen.

Bakgrunden till IF Metalls skadeståndskrav är att Volvo Powertrain under två kvartal 2011 hyrde in ett stort antal personer i sin verksamhet i Skövde. Bolaget hade inte preciserat antalet som skulle hyras in utan endast angett ”som mest” 300 inhyrda det ena kvartalet och ”som mest” 650 inhyrda det andra kvartalet. IF Metall menar att förbundet därför inte kunde ta ställning till om antalet inhyrda är rimligt och inte heller kunde utöva inflytande i denna fråga. Vidare hade bolaget inte angett var den inhyrda personalen skulle placeras, vilket enligt IF Metall medförde att förbundet inte kunde utöva inflytande över de förhållanden som skulle gälla för inhyrningen. Bolaget har därigenom brutit mot 11 och 38 §§ medbestämmandelagen menar IF Metall.

Arbetsdomstolen kommer att hålla huvudförhandling i de båda målen torsdagen den 12 januari 2012. Arbetsdomstolens mål A 115/11 och A 155/11. Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt