Untitled Document

bolag-bot Arbetsrätt  
 


(2011-04-19)

Bolag dömt till företagsbot

En medlem i Elektrikerförbundet fick livshotande
skador vid en arbetsplatsolycka i Ångermanland under
sommaren 2006. Atlas Copco Kompressor AB skulle
installera en kompressor vid ett sågverk. Vid
provkörning av kompressorn lossnade en slang och
träffade en elektriker med stor kraft i ansiktet.
Elektrikern arbetade inte med kompressorn vid
olyckstillfället utan hade gått förbi av en
tillfällighet.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott i
Östersund väckte talan mot Atlas Copco Kompressor AB
avseende företagsbot. Åklagaren gjorde gällande att
bolaget direkt vållat elektrikerns skada och även
utsatt övriga på arbetsstället för risker. Bolaget
ansåg inte att det hade brustit i sina skyldigheter
enligt arbetsmiljölagen.

Tingsrätten ansåg att området kring kompressorn
skulle ha skärmats av innan kompressorn provkördes och
att Atlas Copco Kompressor AB:s personal genom att inte
göra det brutit mot vad som ålegat dem enligt 3
kapitlet arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 till
förebyggande av ohälsa och olycksfall. Bolaget dömdes
att betala en företagsbot om 150 000 kronor.

Beloppet är ovanligt lågt på grund av den långa
tid som förflutit sedan olyckan. Elektrikern hade yrkat
kränkningsersättning. Tingsrätten biföll inte detta
yrkande. Anledning var att det för att
kränkningsersättning ska kunna utgå krävs att skadan
är orsakad av ett beteende som är så grovt
vårdslöst att det närmar sig en uppsåtlig handling.
Tingsrätten ansåg inte att det var fråga om en så
pass grov vårdslöshet i detta fall.

Ombud för elektrikern, som beviljats facklig
rättshjälp av Svenska Elektrikerförbundet, var
förbundsjurist Agneta Bern, 08-6766305.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt