Untitled Document

Tvisteforhandla Arbetsrätt  
 


(2011-01-25)

Skyldighet att tvisteförhandla på central nivå i
lönetvist

I en tvist om ett kollektivavtals tillämplighet på
visst arbete inom civilflygets område hade Svenska
Transportarbetareförbundets avdelning lagt ett lönekrav vid en lokal
tvisteförhandling. I syfte att undvika verkan enligt 35 §
medbestämmandelagen väckte Flygarbetsgivarna och arbetsgivaren talan i
Arbetsdomstolen inom tio dagar från avslutad lokal förhandling.
Transport yrkade avvisning och hävdade att kollektivavtalets
förhandlingsordning föreskrev en skyldighet att förhandla centralt
innan talan väcks.

Arbetsdomstolen konstaterade att tvistefrågan i sak
avsåg om riksavtalet ska tillämpas på visst arbete. AD uttalade sedan
att i en sådan situation gäller förhandlingsordningen i det
kollektivavtal som tvisten rör och som parterna ostridigt är bundna av.
Därefter tolkade Arbetsdomstolen förhandlingsordningen och kom fram till
att den föreskrev en skyldighet att förhandla centralt.

Arbetsgivarparterna hade också invänt att central
tvisteförhandling (på förbundets initiativ) hade genomförts efter att
talan väckts och att talan därför inte skulle avvisas. AD konstaterade
att enligt fast praxis gäller att förhandlingskravet ska vara uppfyllt
innan talan väcks. AD fann att förhandlingskravet inte var uppfyllt och
avvisade arbetsgivarparternas talan. (AD 2011 nr 4)

Ombud för Svenska Transportarbetareförbundet var
förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd, 08-6766329

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt