Untitled Document

tolkning-arlanda Arbetsrätt  

 


(2011-06-21)

Tolkningstvist löst för
Arlandaföretag

Svenska Transportarbetareförbundet och ett
Arlandabaserat företag har tvistat om huruvida
Transports kollektivavtal ”Riksavtal arbetstagare
på civilflygområdet” ska tillämpas på arbete
som bland annat består i att ledsaga passagerare ute
på plattan och köra besättningar till och från
flygplanen (Arbetsdomstolens mål A 161/10).

Efter att Transport väckt talan och yrkat
ersättning enligt kollektivavtalet till berörda
medlemmar och skadestånd för kollektivavtalsbrott har
parterna träffat en överenskommelse i tvisten.
Överenskommelsen innebär att företaget ska tillämpa
Transports kollektivavtal från och med den 1 mars i år
samt att företaget ska betala viss ersättning till
Transports medlemmar som retroaktiv kompensation.

Tvisten har tidigare varit föremål för ett
avgörande i Arbetsdomstolen, AD 2011 nr 4, där
Arbetsdomstolen slog fast att det förelåg skyldighet
att tvisteförhandla på central nivå innan talan
väcktes i en § 35-tvist. Se notis på denna hemsida
den 25 januari 2011.

Ombud för Svenska Transportarbetareförbundet var
förbundsjuristen Annett Olofsson, 08-6766329.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt