Vem ska pröva aktivitetsstödets storlek: Försäkringskassan eller arbetslöshetskassan?

 

Med hjälp av ett ombud vid LO-TCO Rättsskydd AB klagade Jakob på Försäkringskassans beslut. Samtidigt begärde han också att arbetslöshetskassan skulle ompröva sitt tidigare beslut om dagpenningens storlek. Varken Försäkringskassan eller arbetslöshetskassan ansåg att de kunde pröva frågan om beloppets storlek.

Efter att frågan drivits i förvaltningsrätt och kammarrätt, som inte meddelade prövningstillstånd, fann Högsta förvaltningsdomstolen att det behöver klargöras hur den enskilde kan få till stånd en domstolsprövning av aktivitetsstödets belopp. Målet överlämnades därför till kammarrätten för prövning av Jakobs överklagande och kammarrätten har nu alltså meddelat sitt beslut.

Kammarrätten anger att det inte går att överklaga arbetslöshetskassans beslut att inte avisera uppgift om dagpenning till Försäkringskassan (vilket är fallet när dagpenning beräknas på garantibeloppet 223 kr per dag), eftersom det inte finns något ärende som avser rätt till arbetslöshetsersättning. Kammarrätten anger sedan att Försäkringskassan borde ha prövat om förutsättningarna är uppfyllda för att Jakob ska få det belopp som han tidigare hade när han deltog i aktivitetsgarantin. Målet visas därför åter till Försäkringskassan för prövning av aktivitetsstödets belopp.

Det är positivt att det nu slagits fast vilken instans som ska pröva aktivitetsstödets storlek och hur man kan få till stånd en domstolsprövning av den frågan om man är missnöjd med beräkningen. Problemet med att den enskilde faller mellan stolarna borde alltså inte kunna förekomma längre.

Jakob hade beviljats rättshjälp av Kommunal och han företräds numera av förbundsjurist Phillip Eldon, LO-TCO Rättsskydd, AB, 08-676 63 33. Jakob heter egentligen något annat.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt