Var arbetet tvåskiftsarbete?

I Arbetsdomstolens dom 2015 nr 16 rörde tvisten kollektivavtalsbrott vid förläggning av arbetstid. Domstolen har prövat om ett visst arbete är att betrakta som tvåskiftsarbete vilket i förlängningen får betydelse för veckoarbetstiden eftersom denna är kortare vid tvåskiftsarbete jämfört med dagarbete.

Vid Swedish Match arbetar sedan 2013 personalen vid beredningsavdelningen både på dagen och kvällen (tidigare hade de endast beredskap på kvällen). Samtliga arbetstagare är schemalagda på ett rullande schema – fyra veckor arbete på dagen och en vecka arbete på kvällen.

Arbetslaget på dagen utgörs av fyra arbetstagare/operatörer och på kvällen av en arbetstagare/operatör. Arbetslagen överlappar varandra med 54 minuter. Vid arbete på kvällen utförs vissa men inte alla arbetsuppgifter som utförs på dagen. Emellertid utförs alla arbetsuppgifter som utförs på kvällen också på dagen.

Arbetsdomstolen har funnit att arbetet är anordnat på ett sådant sätt att det är fråga om två arbetslag trots att det ena arbetslaget endast består en person. Arbetsdomstolen har också kommit fram till att arbetet kännetecknas av en enhetlig och sammanhängande arbetsprocess på det sätt som gäller vid skiftarbete. Att några arbetsuppgifter utförs mer sällan på kvällen påverkar inte denna bedömning.

Arbetsdomstolen kom fram till att bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott. De berörda arbetstagarna får 10 000 kr vardera och Livsmedelsarbetareförbundet 60 000 kr i allmänt skadestånd.

Ombud i tvisten var Anne Alfredson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB. 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt