Utländska arbetstagare fick ersättning tack vare facket

GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch förde framgångsrikt talan i Arbetsdomstolen för ett tiotal polska skogplanterares räkning mot det lettiska bemanningsföretaget Sia Rent A Pro. Tvisten gällde rätt till lön och andra ersättningar för utfört arbete under perioden maj-juli 2008 och allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtal, semesterlagen och kvittningslagen. Arbetsdomstolen meddelade dom i november 2010 och dömde då ut lön och ersättningar till de berörda arbetstagarna om sammanlagt drygt 415 000 kr samt allmänt skadestånd om sammanlagt 300 000 kr till arbetstagarna och förbundet. I direkt anslutning till att domen meddelats kontaktades förbundet av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet som upplyste om att medlemsföretaget Sia Rent A Pro inte längre bedrev någon verksamhet i Sverige, inte hade för avsikt att betala och inte heller att medverka till ett obeståndsförfarande i syfte att berörda medlemmar skulle kunna få lönegarantiersättning. Förbundet fick då vidta åtgärder för att försätta Sia Rent A Pro i konkurs i Lettland. Med anledning av det lettiska konkursbeslut, som kom att meddelas i februari 2011, har arbetstagarna nu kunnat få lönegarantiersättning i huvudsak motsvarande de utdömda beloppen avseende löner och ersättningar, s k gränsöverskridande lönegaranti vilken utbetalats i juli 2011. Det är m a o lönsamt att vara med i facket även för utländska arbetstagare.

Arbetsdomstolens dom nr 76/10. Ombud i målet var förbundsjuristerna Malin Wulkan och Ellinor Gudmundsson

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt