Uppsägning av montör var turordningsbrott

 Ett bolag som tillverkar förpackningsmaskiner i Kungsängen har av Södertörns tingsrätt förpliktats att betala skadestånd till en tidigare anställd montör för brott mot turordningsreglerna i 22 § LAS.

Montören, som är medlem i Unionen, sades upp på grund av arbetsbrist trots att en annan montör med kortare anställningstid fick behålla sin anställning.Tingsrätten finner att de båda montörerna har haft samma typ av arbetsuppgifter och att tingsrätten därför inte behöver gå in på frågan om tillräckliga kvalifikationer. Med andra ord finner tingsrätten att situationen inte varit sådan att montören endast efter omplacering har kunnat beredas fortsatt arbete hos bolaget.

Tingsrätten har förpliktat bolaget att betala allmänt skadestånd till montören med 75 000 kr samt dessutom ekonomiskt skadestånd för den inkomstförlust som montören lidit. Södertörns tingsrätts dom 2011-11-04 i mål T 2110-11. Domen har vunnit laga kraft.

Ombud för montören var förbundsjuristerna Susanna Kjällström och Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt