Transportstyrelsen fälls för diskriminering för att ha nekat lokförare dispens

SEKOs medlem Torolf är lokförare och har kört tåg sedan 1980-talet. År 2008 fick han diagnosen Aspergers syndrom. Asperger är ett tillstånd man lever med sedan födelsen och tar sig olika uttryck hos olika människor.

Anställda som arbetar med säkerhetsuppgifter inom järnvägen – till exempel lokförare – går på återkommande hälsoundersökningar för att kontrollera att de uppfyller Transportstyrelsens krav på hälsotillstånd för att få arbeta med säkerhetstjänst inom järnvägen. Genom dessa hälsoundersökningar fick Transportstyrelsen kännedom om Torolfs diagnos och fattade ett beslut som innebar att han inte fick arbeta som lokförare. Transportstyrelsen menade att han utgjorde en säkerhetsrisk på grund av sin diagnos och angav i sitt beslut att ”Aspergers syndrom samt alla neuropsykiatriska tillstånd med kognitiva funktionsnedsättningar, med eller utan medicinsk behandling med centralstimulerande preparat, är inte förenliga med sådana arbetsuppgifter som är av betydelse för trafiksäkerheten inom järnvägen”.

Torolf beviljades rättshjälp via sitt förbund och fick hjälp att driva ärendet i domstol. Förvaltningsrätten och kammarrätten menade att Torolf var lämplig som lokförare, detta särskilt med hänsyn tagen till hans långa och felfria yrkeskarriär och hur diagnosen tog sig uttryck hos just honom.  Domstolarna meddelade honom därför dispens från de hälsokrav Transportstyrelsen ställt upp.

Torolf har därefter stämt Transportstyrelsen vid tingsrätten för brott mot diskrimineringslagen och yrkat diskrimineringsersättning.

Tingsrätten har nu funnit att Transportstyrelsen utgått från en schabloniserad uppfattning om hur Aspergers syndrom tar sig uttryck istället för att göra en individualiserad prövning av Torolf Janssons besvär i förhållande till trafiksäkerhetskraven. Transportstyrelsen har därigenom brustit i saklighet och opartiskhet. Tingsrätten fann sammanfattningsvis att Transportstyrelsen gjort sig skyldig till direkt diskriminering i samband med funktionshinder såväl i sitt beslut som i den fortsatta processen i förvaltningsdomstolarna. Tingsrätten ansåg att Transportstyrelsen ska betala en mycket hög diskrimineringsersättning till Torolf och gjorde bland annat en jämförelse mellan nekandet av dispens och en uppsägning genom en diskriminerande behandling. Tingsrätten dömde Transportstyrelsen att betala diskrimineringsersättning med 100 000 kr.

Tingsrättens domskäl är mycket utförliga och välskrivna samt visar att det ställs höga krav på myndigheters saklighet och opartiskhet. Det är positivt att domstolen markerar överträdelsens allvarliga art genom den utdömda diskrimineringsersättningen.

Domen kan överklagas till Göta Hovrätt fram till den 30 april.

Torolf hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund, Facket för service och kommunikation (SEKO) och hans ombud var förbundsjurist Kerstin Burman 08-676 63 40 och  förbundsjurist Ellinor Gudmundsson, 08-676 63 71.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt