Testförares nack- och ryggbesvär godkänns som arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har företrätt en medlem som har haft ett arbete som testförare av bilar. Arbetet gick ut på att på kortast möjliga tid utsätta bilarna för så mycket påfrestningar som möjligt. Trots att medlemmen således har utsatts för en extrem belastning,  bland annat vibrationer, stötar och krängningar under mer än ett decennium, godkände Försäkringskassan inte besvären som arbetsskada.

Försäkringskassan grundade sitt beslut på ett yttrande från en läkare som  menade att medlemmen inte hade utsatts för tillräckligt höga vibrationsnivåer. Besvären berodde enligt läkaren istället på en ryggdegenerativ sjukdom, d v s åldersförändringar.

Försäkringskassans beslut överklagades till förvaltningsrätten. Under prövningen i förvaltningsrätten uttalade sig flera av landets främsta specialister på vibrationsexponering. Alla var överens om att arbetet hade varit extremt belastande och att Försäkringskassan hade fel när det gäller vilka vibrationsnivåer som är skadliga. En professor i ortopedi uttalade att Försäkringskassans läkare hade överdrivit omfattningen av åldersförändringarna. Dessutom finns det mycket lite samband mellan degenerativa förändringar som syns på röntgen och besvär.

Förvaltningsrätten godkände besvären som arbetsskada. Rätten konstaterade att det finns vetenskapligt stöd för att vibrationer av den dignitet och omfattning som medlemmen utsatts för kan orsaka rygg- och nackbesvär. Besvären berodde enligt rätten inte på åldersförändringar utan på det mångåriga arbetet som testförare.

Trots att forskningen visar att de flesta människor har degenerativa förändringar utan att ha några besvär, så är det fortfarande vanligt förekommande att  Försäkringskassan skyller på att besvären istället beror på åldersmässiga förändringar. I det här fallet hävdade Försäkringskassan  även att de mätningar som hade utförts på medlemmens arbetsplats visade att arbetet hade varit ofarligt trots att det var tvärtom.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall och har företrätts av förbundsjuristen Evalena Ödman, 08-676 63 02. evalena.odman@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt