Teletekniker med knäbesvär får arbetsskadeersättning, trots nej till sjukpenning och sjukersättning

 

Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans avslagsbeslut på SEKO-medlemmen Per-Anders ansökan om livränta på grund av arbetsskada.

Per-Anders har sedan år 1967 arbetat som teletekniker, ett arbete som innebar mycket knäkrypande, knäliggande och knästående. Han blev sjukskriven på grund av sina knäbesvär i form av bl.a. knäartros och därefter uppsagd. Försäkringskassan drog in sjukpenningen och nekade honom sjukersättning. Han hade då svårt att hitta ett nytt arbete som han klarade av med hänsyn till sina knäbesvär och övriga hälsobesvär i form av syn- och hörselnedsättning. Dessutom började han närma sig sin 60- årsdag.

Förvaltningsrätten fann att det förelåg ett samband mellan Per-Anders arbetsuppgifter och hans knäbesvär och menade att besvären var en arbetsskada.

Att Per-Anders hade tillkommande hälsobesvär och dessutom var nära sin 60 årsdag är sådana ”särskilda skäl” som ska tas hänsyn till vid bedömningen av om han kan hitta ett annat arbete för att försörja sig. Stor vikt ska läggas vid åldersaspekten, den så kallade ”äldreregeln”, vilken i praktiken innebär en bevislättnad när det gäller vilka arbeten en försäkrad kan tänkas ta. Utifrån Per-Anders individuella förutsättningar bedömdes att han inte kunde ta något annat arbete varför han beviljades hel livränta. Det går alltså att få livränta även om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning eller sjukersättning.

Per-Anders kommer nu att få ca 1 590 000 kr från den statliga arbetsskadeförsäkringen för den inkomstförlust han gör på grund av sin arbetsskada. Därtill kommer ersättningar från kollektivavtalade försäkringar och eventuella privata försäkringar.

Det finns en uppgivenhet hos de försäkrade som gör att allt färre anmäler sina besvär som arbetsskador och ansöker om ersättning. Men det går att få sin arbetsskada godkänd, förutsatt att man anmäler den!

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Kerstin Burman, LO-TCO Rättsskydd AB, tel 08-6766340. Tack vare sitt fackliga medlemskap fick medlemmen rättshjälp och SEKO stod för ombudskostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt