Tandskadekostnad ersätts trots att den överstiger referenspris

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i fackförbundet IF Metall vunnit ett mål i Kammarrätten i Göteborg om ersättning för tandvård vid arbetsskada.

Medlemmen hade fått sina tandskador godkända som arbetsskada. Den faktiska kostnaden för tandvården uppgick till 37 269 kr men såväl Försäkringskassan som förvaltningsrätten ansåg att den kostnaden var alldeles för hög jämfört med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista på 29 185 kr.

Kammarrätten konstaterar att arbetsskadeförsäkringen kompletterar det statliga tandvårdsstödet och fullt ut ska kompensera för nödvändiga kostnader för tandvård. Den s k referensprislistan är inte bindande, endast vägledande.

Behandlingen hade varit odontologiskt motiverad och en del av en godkänd behandlingsplan. Det hade varit fråga om behandlingar vid olika tillfällen hos samma vårdgivare. Vårdgivaren har dock valt att arbeta med ett annat material än det som legat till grund för referenspriset.Kammarrätten gör bedömningen att ” I en sådan situation är det enligt kammarrättens uppfattning inte rimligt att kräva av den enskilde att denne, innan behandlingen påbörjas, som lekman ska sätta sig in i och ifrågasätta den av tandläkaren föreslagna behandlingen för att inte riskera att gå miste om full kompensation från arbetsskadeförsäkringen.” 

Kammarrätten finner att kostnaden i sin helhet varit nödvändig och medlemmen får full ersättning för behandlingen.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall och företräddes av förbundsjuristen Anne Rajmic, 08 – 676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt