Svenska Elektrikerförbundet JO-anmäler Elsäkerhetsverket och Näringsdepartementet

Elsäkerhetsverkets huvudsakliga uppgift är att förebygga att skador inte uppstår vid användande av elektricitet. Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd som ska biträda verket i frågor om elsäkerhet samt även ha insyn i verkets verksamhet. På Elsäkerhetsverkets hemsida kallas Elsäkerhetsrådet för Elsäkerhetsverkets motsvarighet till styrelse. Göran Söderlund, som är ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet, är utsedd som ledamot i Elsäkerhetsrådet.

Elsäkerhetverket har arbetat med ett lagförslag avseende behörighet för elektriker sedan 2008. Trots detta har arbetet med lagförslaget endast nämnts kortfattat vid ett möte i Elsäkerhetsrådet först i september 2010. Göran Söderlund har i ett brev till Elsäkerhetsverkets generaldirektör daterat den 30 november 2010 uppmanat Elsäkerhetsverket att flytta fram presentationen av lagförslaget till dess att Elsäkerhetsrådet granskat lagförslaget. Detta skedde inte. Generaldirektören har inte ens svarat på Göran Söderlunds brev. Den 3 december 2010 presenterade Elsäkerhetsverket ett nytt lagförslag; säkra elinstallationer ELSÄK 2010:2.

Göran Söderlund och Svenska Elektrikerförbundet har anmält Elsäkerhetsverket till JO – Riksdagens ombudsmän – på grund av att Elsäkerhetsverket i strid mot förordning (2007:1121) med instruktion för elsäkerhetsverket inte informerat Elsäkerhetsrådet om lagstiftningsarbetet samt även gjort gällande att bristen är så pass allvarlig att ansvariga tjänstemän på grund av detta gjort sig skyldiga till tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken eller tjänsteförseelse enligt 14 § lag om offentlig anställning.

LO-TCO Rättsskydd AB har biträtt Svenska Elektrikerförbundet med att begära ut samtliga handlingar avseende det nämnda lagstiftningsarbetet från Elsäkerhetsverket och Näringsdepartementet. Trots påminnelser har endast ett fåtal handlingar lämnats ut. Det har inte heller fattats något beslut om att ytterligare handlingar inte finns hos myndigheterna. Elsäkerhetsverket har dessutom lämnat ut ett mail från Näringsdepartementet som inte erhållits från Näringsdepartementet.

Svenska Elektrikerförbundet har därför anmält Elsäkerhetsverket samt Näringsdepartementet för brott mot offentlighetsprincipen i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen samt även gjort gällande att bristen är så pass allvarlig att ansvariga tjänstemän genom detta gjort sig skyldiga till tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken eller tjänsteförseelse enligt 14 § lag om offentlig anställning. Avseende Näringsdepartementet har även anmälan lämnats in till Justitiekanslern.

Svenska Elektrikerförbundet biträds av förbundsjuristen Agneta Bern, 08-6766305.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt