Socialtjänstlagen tillåter kringgåenden av kollektivavtal

Arbetsdomstolen meddelade den 12 september 2012 dom i det s.k. praktikantmålet. Bakgrunden till detta mål var att ett av Sveriges största installationsföretag inom elbranschen, Bravida Sverige AB, under 2009-2010 tog emot en elektriker som anvisats praktik via socialtjänstlagen.

Svenska Elektrikerförbundet gjorde gällande att elektrikern kom att utföra samma arbetsuppgifter som andra elektriker vid företaget och att Bravida därmed inte följde det gällande kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen fastslog inledningsvis att syftet med praktik anvisad via socialtjänstlagen inte är att sätta personer i reguljärt arbete. Vidare nämner Arbetsdomstolen att sådana insatser generellt sett inte är avsedda för personer som endast tillfälligtvis är socialbidragsberoende.

Den berörda elektrikern hade under flera somrar arbetat vid Bravida när han studerade på gymnasiets elprogram. Efter avslutad utbildning fick han även arbete som lärling. P.g.a. arbetsbrist sades han dock upp från sin anställning. Då han ännu inte hunnit kvalificera sig till a-kassa var han tvungen att vända sig till socialen för att få försörjningsstöd.

Arbetsdomstolen fann att praktikanten utfört samma arbetsuppgifter som andra elektriker vid företaget och att Bravida därmed i strid med socialtjänstlagen utnyttjat praktikanten i reguljärt arbete. Utgångspunkten var därmed enligt Arbetsdomstolen att Bravida skulle vara skyldig att tillämpa kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen konstaterade dock att domstolen var förhindrad att åsidosätta den reglering i socialtjänstlagen som föreskriver att en praktikant inte är att anse som arbetstagare. Detta skulle även ha gällt om att praktiken genomförts i strid med tvingande ellagstiftning som uppställer krav på anställning. Arbetsdomstolen behövde p.g.a. detta inte slutligt ta ställning till ellagstiftningens innebörd.

Genom Arbetsdomstolens dom är det nu klarlagt att nuvarande regler måste ändras. Det är inte rimligt att samhället ska bekosta reguljärt arbete och att stora företag som Bravida kan dra fördel av denna ordning. Omsorgen om våra gemensamma skattemedel bör vara större än så. Nuvarande installationsavtal ger goda möjligheter för elföretag att anställa nyutexaminerade ungdomar. Begynnelselönen för en lärling är enligt installationsavtalet 12 566 kr per månad.

Ombud för Svenska Elektrikerförbundet var förbundsjuristen Robert Sjunnebo, 

08-676 63 04

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt