Skyddsombud överklagar tingsrättsdom om hindrande

Varbergs tingsrätt ansåg inte att ett av Transports skyddsombud  hade nekats tillträde till ett främmande arbetsställe, kärnkraftsanläggningen Ringhals, när bolaget återkallade hans föranmälan för tillträde. Anläggningen är ett skyddsobjekt och det krävs en föranmälan för tillträde. Anledningen till återkallelsen var att han påstods inte dela bolagets värdegrund när han agerade som skyddsombud.

Skyddsombudet överklagar nu domen till hovrätten. Skyddsombudet är anställd som skyddsvakt på det bevakningsbolag som har hand om bevakningen på anläggningen och har varit det i drygt 20 år. Som skyddsombud har han att bevaka och agera i arbetsmiljöfrågor. Tingsrätten bedömde att skyddsombudet inte styrkt att det var uppdraget som skyddsombud som medfört återkallelsen och han hade därför inte hindrats som skyddsombud.

Tillträdesrätten till ett främmande arbetsställe infördes i arbetsmiljölagen 1994. Syftet var att ge skyddsombud från entreprenadbolag och bemanningsbolag en möjlighet att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarna på sådana bolag när de utför uppdrag på främmande arbetsställen, det vill säga arbetsställen som den egna arbetsgivaren inte råder över. Bestämmelsen har inte prövats rättsligt vid något tillfälle och den är mycket viktig bland annat på grund av omfattningen av entreprenadbolag och bemanningsbolag. Det är därför av vikt att rättsläget klargörs.

En arbetsgivare, såväl den egna som på ett främmande arbetsställe, får inte hindra en facklig förtroendeman att utföra sitt fackliga uppdrag. Arbetsgivaren ska även underlätta det fackliga arbetet. Enligt skyddsombudet och Transport har bolaget hindrat skyddsombudet och inte underlättat för honom att verka som sådant. Tingsrätten tog inte hänsyn till gällande regler i arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Det finns med hänsyn till detta skäl för hovrätten att ändra tingsrättens dom.

Ombud för skyddsombudet är förbundsjuristen Henric Ask.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt