Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid

För att man ska ha rätt till sjukpenning krävs enligt huvudregeln att arbetstiden varje dag minskas med sjukskrivningsgraden, så att den som till exempel är halvtidssjukskriven arbetar fyra timmar om dagen. Vissa avsteg från denna fördelning har accepterats i rättspraxis.

På arbetsmarknaden är det dock vanligt att arbetstiden inte är så jämnt fördelad, eftersom det finns olika typer av rullande scheman, helgarbete och liknande. Många sjukdomar är också sådana att det är medicinskt motiverat att förlägga arbetstiden på annat sätt, till exempel genom hela lediga dagar i stället för att förkorta arbetstiden alla dagar.

Förvaltningsrätten i Linköping har avgjort ett mål om sjukpenning där en jurist från LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Polisförbundet som nekats sjukpenning.

Medlemmen var sjukskriven på 25 procent och hade arbetat hela dagar med extra helt lediga dagar för återhämtning, vilket behandlande läkare bedömde som nödvändigt. Vissa veckor arbetade medlemmen heltid, vissa veckor fyra av fem dagar och andra hade han två dagar ledigt. Först efter åtta veckors schema gick arbetstiden ”jämnt upp” på 75 procents arbete.

Försäkringskassan menade att sådan fördelning av arbetstiden inte var tillåten och att ”omloppstiden” fick vara högst två veckor. Kassan menade också att medlemmen hade klarat att arbeta heltid vissa veckor och att det inte var medicinskt motiverat att förlägga arbetstiden på det sätt som gjorts.

Förvaltningsrätten gick emellertid på LO-TCO Rättsskydds linje om att någon sådan begränsning inte finns i reglerna om sjukpenning och slår fast att en försäkrad kan ha rätt till sjukpenning även om arbetstiden fördelats ojämnt under en längre period, som de åtta veckor som var aktuellt i detta fall. Avgörande är i stället arbetsförhållandena, sjukdomens art och om förläggningen av arbetstiden kan anses främja den försäkrades rehabilitering. Försäkringskassan accepterade utgången och har inte överklagat domen.

Domen har betydelse för alla som arbetar ojämn arbetstid och där schemat gör att veckoarbetstiden inte alltid blir densamma utan går jämnt upp först efter ett antal veckor.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Polisförbundet. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt