Sjukpenning beviljades trots ersättning från arbetsgivaren

Kammarrätten i Jönköping har ändrat länsrättens dom då de ansåg att den medicinska utredningen i målet gav tillräckligt stöd för fortsatt sjukpenning.

Mannen ifråga hade medicinska besvär som han uppburit sjukpenning för under viss period. Vid prövning av rätt till fortsatt sjukpenning ansåg Försäkringskassan att han borde klara av ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden varför han nekades ersättning. För samma period som han sökt sjukpenning för, blev han uppsagd från sitt arbete på grund av arbetsbrist. Parterna enades om att arbetsgivaren skulle betala sjuklön de första två veckorna och därefter skulle full lön betalas ut under en uppsägningstid om ett år. I överenskommelsen fastslog man att ersättningen dock var villkorad. Om mannen skulle beviljas sjukpenning skulle den lön som arbetsgivaren betalat ut återbetalas.

Trots att mannen inte gjort någon inkomstförlust då han uppburit ersättning från arbetsgivaren ansåg kammarrätten att denna omständighet inte föranledde dem till någon annan bedömning ”eftersom rätten till denna ersättning var villkorad”.

Mannen hade beviljats rättshjälp av Kommunalarbetarförbundet och företräddes av förbundsjurist Camilla Morath vid LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt