Sakliga skäl för uppsägning trots att vidtagna rehabiliteringsåtgärder gällde olämpliga arbetsuppgifter

En polis sades upp från sin anställning 2022 på grund av att han, enligt arbetsgivaren, till följd av en stroke 2009 fått sin arbetsförmåga nedsatt i så väsentlig mån att han inte längre kunnat utföra arbete av någon betydelse. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen varit sakligt grundad och att arbetsgivaren inte heller genom uppsägningen brutit mot diskrimineringslagen.

Bedömningen i målet utgick till stor del från frågan om vilket arbete medlemmen utfört och kunde utföra. Parterna var överens om hur de medicinska nedsättningarna såg ut men var inte överens när det kom till vilka arbetsuppgifter medlemmen utförde och i vilken mån sådana uppgifter fanns på arbetsplatsen. Det hade dock inte gjorts gällande från arbetsgivarens sida att det förelåg någon arbetsbrist. Sjukfallet hade inletts år 2009 och efter tre års sjukskrivning återgick medlemmen i arbete. Han arbetade därefter fram till 2019 då en nytillträdd chef inledde ett rehabiliteringsförfarande. Rehabiliteringen utmynnade i att arbetsgivaren i juni 2022 sade upp medlemmen på grund av dennes hälsotillstånd.

Bevisning togs fram gällande hur arbetet sett ut före inledandet av rehabiliteringsprocessen. Arbetsdomstolen landade dock i att medlemmen skulle bedömas mot arbetet som han haft före sjuktillfället (dvs. före år 2009) samt fann att det inte fanns tillräckligt med arbetsuppgifter som medlemmen kunnat utföra inom den ramen för att fylla hans arbetstid på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen fann också att rehabiliteringen skulle göras mot vakanta funktioner vid myndigheten, trots att rehabiliteringsprocessen och inventeringen av arbetsuppgifter gjordes mot olämpliga uppgifter.

Den diskrimineringstalan som förts byggde på förutsättningen att uppsägningen skett utan saklig grund, antingen genom att medlemmen behandlats sämre än en person i en jämförbar situation eller genom att arbetsgivaren uppvisat bristande tillgänglighet genom bristande anpassningsåtgärder. I och med att domstolen fann att saklig grund förelegat för uppsägningen förelåg inte heller någon diskrimineringsgrund.

Arbetsdomstolens dom AD 2024 nr 12. Ombud i målet var förbundsjuristen Styrmir Olafsson, 08-676 63 13.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt