Riksdagens socialförsäkringsutskott vill bromsa Försäkringskassans försök med nytt arbetsförmågeverktyg

Ett enigt socialförsäkringsutskott beslutade den 11 juni 2013 ( 2012/13:SfU10) att Försäkringskassans nya arbetsförmågeutredning bör utvärderas innan försöksverksamheten utvidgas till fler landsting. Man föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att göra en utvärdering.

Försäkringskassan har utifrån ett regeringsuppdrag under två år bedrivit ett projektarbete med att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga. I en slutrapport från januari 2013 ville man utvidga försöksverksamheten till att omfatta fler landsting och tillämpa arbetsförmågeutredningen tillsammans med det bedömningsverktyg (yrkeslistan) som man tagit fram.

Bedömningsmetoden har mött kritik från flera olika håll vilket föranledde utskottet att hålla en offentlig utfrågning den 23 maj 2013. Dagen innan utfrågningen gick Försäkringskassan ut med ett pressmeddelande där man meddelade att den nya metoden skulle börja testas i åtta landsting.

Under utfrågningen kritiserade vi från LO-TCO Rättsskydd bl.a. att metoden inte angav något om hur den individuella bedömningen skulle göras och att metoden inte var förenlig med nuvarande bestämmelser om arbetsförmåga i socialförsäkringsbalken.

Socialförsäkringsutskottet har nu alltså beaktat bl.a. den kritik vi har framfört. Man anser att den nya metoden först måste utvärderas ordentligt innan försöksverksamheten utvidgas.

Enligt Ekot har Försäkringskassans presstjänst uppgett för TT att myndigheten inte ser några skäl till att bromsa försöksverksamheten i väntan på en mer djupgående utvärdering av det pilotprojekt som redan genomförts. Däremot ska en utvärdering som regeringen redan beställt skyndas på och vara klar tidigare. Enligt regeringens tidigare uppdrag skulle redovisning ske senast den 2 maj 2014.

Riksdagen debatterar och fattar beslut den 13 juni 2013.

Frågor kan ställas till enhetschef Claes Jansson tel. 08-676 63 16, 070-662 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com”>claes.jansson@fackjuridik.com.           

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt