Riksdagen säger nej till kortare tid att överklaga socialförsäkringsmål och mål om a-kassa

I en departementsskrivelse 2010 lämnades förslag om att korta ned tiden att överklaga domstolsbeslut i socialförsäkringsmål och mål om a-kassa från två månader till tre veckor. Regeringen följde förslaget och skrev en proposition.

Vi hade framfört kritik mot departementsskrivelsen förslag att korta överklagandetiderna i ett spontant remissvar 2010. Detta ledde till att en motion skrevs med bl.a. de argument vi hade angivit i remissvaret. Ett enigt Justitieutskott föreslog i början av året att riksdagen skulle säga nej till den delen av propositionen. Den 21 februari 2013 beslutade riksdagen att avslå propositionens förslag om överklagandetider och angav att regeringen ska återkomma med en konsekvensbeskrivning av vad ett sådant förslag kan innebära för enskilda.

https://www.fackjuridik.se/foersaekringsraett/item/387-justitieutskottet-säger-nej-till-förslaget-om-tre-veckors-överklagningstid-i-mål-om-socialförsäkring-och-a-kassa

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/JuU15/

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Claes Jansson, tel 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt