Remissvar om nya regler i a-kassan för förtroendevalda och de som börjat ta ut pension

LO-TCO Rättsskydd har som remissinstans svarat Arbetsmarknadsdepartementet på departementspromemorian (Ds 2016:47) Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension. I promemorian föreslås bland annat att tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställningen ska jämställas med tid med förvärvsarbete. Det föreslås också att  allmän pension och tjänstepension ska samordnas med dagpenningen från a-kassan i proportion till hur stor pensionsutbetalningen är. Man ska också kunna få a-kassa om man återkallar pensionsuttaget.

De föreslagna reglerna är nya, men frågeställningarna har tidigare utretts vilket dock inte lett till konkreta ändringar i lagstiftningen. Nu ser det ut som om förslagen kan bli verklighet. I promemorian föreslås att den nya lagstiftningen ska börja gälla den 2 april 2018. I remissvaret anger vi att de föreslagna reglerna är enkla och överskådliga och välkomnar ändringarna.

Frågor om remissvaret kan ställas till Angelin Olsson de Groat, tel. 08-676 63 73 eller Claes Jansson, tel. 08-676 63 16.