Regeringsrätten ska pröva om en brandmästares utmattningsreaktion är en arbetsskada

 

Sören arbetade som ansvarig brandmästare under de stora översvämningarna i Arvika. Under två månader arbetade han extremt mycket övertid. Förutom antalet arbetade timmar innebar arbetet höga psykiska krav och bristande socialt stöd kombinerat med bristande beslutsutrymme. Försäkringskassan, länsrätten och kammarrätten ansåg att exponeringen inte kunde förklara Sörens långvariga besvär. I målet tillämpades den bevisregel som gäller fr o m den 1 juli 2002.

Det har länge varit ett problem att Försäkringskassan och vissa domstolar närmast slentrianmässigt och utan tillräckligt stöd uppställt krav på extrem eller vad man kallar ”malign” stress för att godta en utmattningsreaktion som arbetsskada. Då har det också aktualiserats vilket krav på kvalitet som uppställs på vetenskapliga studier samt vilken typ av studier det ska vara fråga om för att uppfylla lagens krav på tillräcklig kunskap.

En annan intressant fråga är vilket krav på ”vetenskaplighet” som krävs för att en skadlig faktor i arbetet ska anses kunna ge långvariga besvär. Regeringsrättens dom kommer förhoppningsvis, tillsammans med ytterligare en dom som Regeringsrätten ska meddela, att ge vägledning för rättstillämpningen.

Ombud för Sören är förbundsjurist Tom Aspengren LO-TCO Rättskydd AB , 08-6766348. Sören har fått rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt