Rederi tolkade förlikningsöverenskommelse felaktigt – bröt mot kollektivavtalet och kvittningslagen

Rederi AB Wermdö var medlemmar i Sjöfartens arbetsgivareförbund  och därigenom bundna av kollektivavtal med SEKO. Under tiden oktober 2011 till och med juni 2012 betalade bolaget inte ut rätt ersättningar enligt kollektivavtalet till fyra anställda medlemmar i SEKO. Tvist uppstod om resterande lön m.m.

Efter tvisteförhandlingar mellan parterna i slutet av juni 2012 kom man överens om att lösa tvisten genom att bolaget skulle betala 360 000 kr som skulle fördelas mellan medlemmarna. Vid dessa förhandlingar medverkade på arbetsgivarsidan Sjöfartens arbetsgivareförbund. Efter att bolaget betalat ut överenskomna 360 000 kr uppstod på nytt en tvist, denna gång om beloppet 360 000 kr innefattade lön för juni 2012 och om några extra utbetalningar som bolaget gjort till medlemmarna under våren 2012 skulle avräknas från de 360 000 kr.

SEKO väckte talan i Arbetsdomstolen och yrkade lön m.m. till medlemmarna och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till medlemmarna och förbundet samt allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen till medlemmarna. Bolaget var i Arbetsdomstolen inte företrätt av Sjöfartens arbetsgivareförbund.

Efter att ha hört företrädare för SEKO, bolaget och Sjöfartens arbetsgivareförbund fann Arbetsdomstolen att junilönen för 2012 inte ingick i det överenskomna beloppet samt att avräkning inte skulle ske för de extra utbetalningar som bolaget gjort under våren 2012. Arbetsdomstolen förpliktade bolaget att till var och en av medlemmarna betala lön m.m., allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 20 000 kr samt allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen med 5 000 kr. Arbetsdomstolen förpliktade bolaget att betala 200 000 kr till förbundet för kollektivavtalsbrott. Det ska nämnas att nivåerna på de allmänna skadestånden var vitsordade av bolaget.   

Arbetsdomstolens dom 2013 nr 79. Ombud för förbundet och medlemmarna var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.  

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt