Råkade slå sig själv i huvudet – godkänd arbetsskada

Eva råkade ut för ett arbetsolycksfall i juni 2006 då hon slant med ett verktyg vid en maskin och slog sig själv mellan höger ögonglob och tinningen. Det svartnade för ögonen och hon ådrog sig en blödning under huden vid höger öga samt fick kraftig huvudvärk med illamående. I efter­förloppet fick hon även pro­blem med minnessvårigheter och blev omväxlande hel- och deltidssjukskriven från skadedagen och beviljades senare tre fjärdedels icke tidsbegrän­sad sjukersättning från juli 2010.

AFA Trygghetsförsäkring bedömde den skaderelaterade kvarstående medi­cinska invaliditeten till 8 %. Försäkringskassan avslog rätten till arbetsskadelivränta med motiveringen att en dylik händelse inte kan ge så svåra skador som Eva fått efter olycksfallet. Efter dom i Förvaltningsrätten har Eva nu beviljats hel arbetsskadelivränta.

Eva hade beviljats rättshjälp av GS-facket och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766358

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt