Pt i Högsta förvaltningsdomstolen om återbetalning av livränta

Är det rimligt att kräva att en person som varit tvungen att byta arbete på grund av en arbetsskada, ska hålla sig underrättad om löneutvecklingen i ett yrke som man har lämnat för flera år sedan? Vilken betydelse har det att den ursprungliga tjänsten inte längre finns kvar?

Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i frågan om en arbetsskadad skäligen borde ha insett att livräntan var felaktig.

Ärendet handlar om en kvinna som efter en arbetsskada hade tvingats att byta yrke från lindare till undersköterska. Bytet medförde en lägre lön och hon fick därför livränta 1996. Under åtta år gjorde hon en inkomstförlust.

Därefter fortsatte Försäkringskassan att felaktigt betala ut livränta med 140 000 kr totalt till kvinnan under sju år, trots att kvinnan hade lämnat uppgifter om förändrad inkomst vid tre olika tillfällen. Dessa uppgifter hade inte lämnats vidare inom Försäkringskassan.

Försäkringskassan beviljade eftergift med halva skulden bl a med hänsyn till att man brustit i efterkontroll men krävde återbetalning med 70 000 kronor. Försäkringskassan menade att kvinnan borde ha insett att hon fått för mycket i livränta då hon inte längre gjorde en inkomstförlust.

Kvinnan överklagade och hävdade att hon varit i god tro avseende utbetalningarna. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten avslog hennes överklaganden med hänvisning till att hon skäligen borde ha insett att utbetalningarna var felaktiga.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och företräds av förbundsjuristen Anne Rajmic, 08 – 676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt