Psykiska besvär och smärtproblematik efter kränkande särbehandling godkänt som arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en kvinnlig medlem i Kommunal vunnit ett mål om arbetsskada i Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten har i domen bedömt att den kränkande särbehandling från arbetsgivarhåll som en kvinna fått utstå i arbetet som undersköterska varit sådan att den orsakat hennes besvär med psykisk ohälsa och därtill hörande smärtbesvär.

Försäkringskassan menade att kvinnans besvär inte var arbetsrelaterade, att händelserna varit kortvariga och fallit inom lagens undantagsbestämmelser eftersom som det rört sig om vanliga meningsskiljaktigheter på arbetet. Kassan menade också att det fanns en personlig relation mellan medlemmen och det fackliga skyddsombud som vittnade och att arbetsgivaren skulle ha en mer objektiv ställning i konflikten. Det finns också en gräns för principen om befintligt skick menade kassan, som ansåg att det medlemmen utsatts för inte alls skulle vara skadligt för en normalperson.

Kammarrätten konstaterar dock att arbetsgivarens hantering av medlemmen och ärendet markant skiljt sig mot vad som varit normalt i liknande ärenden. Medlemmen särbehandlades på ett sätt som för henne måste ha framstått som kränkande. Det fanns vidare ett direkt tidssamband mellan händelserna och medicinska konkurrerande faktorer saknades. Inte heller kunde det inträffade anses omfattas av undantagsbestämmelserna. Arbetsskadan godkändes.

I praxis är det normalt sett mycket svårt att bevisa att en chef har betett sig klandervärt då ord står mot ord. Men denna dom är ett exempel på att det inte alls är omöjligt, särskilt om det finns ett bra vittne från fackligt håll som kan beskriva hur omständigheterna har sett ut.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt