Piloter tar strid om arbetstagarbegreppet

Pilotföreningen har väckt talan i Arbetsdomstolen mot ett bolag inom BRA-koncernen. Talan avser fem medlemmar i föreningen som sedan våren 2023 arbetar som piloter i bolagets verksamhet. Bolaget har drifttillstånd för flygtrafik och har ansvar för verksamheten gentemot Transportstyrelsen. Piloterna flyger de flygplan som bolaget genom leasingavtal förfogar över. Bolaget handhar arbetsledning och kontroll av piloterna. Trots detta menar bolaget att piloterna inte är arbetstagare hos bolaget utan istället anställda i ett bemanningsbolag. Enligt bolaget hyr bemanningsbolaget ut piloterna till en mellanhand som sedan, enligt ett entreprenadavtal, förser bolaget med piloter. Samtliga tre bolag ingår i BRA-koncernen. Pilotföreningen skriver i stämningsansökan att konstruktionen innebär att olika avdelningar inom ett företag har gjorts till egna bolag samt att upplägget syftar till att kringgå regler om skydd för arbetstagare samt rätt till förhandling och inflytande för arbetstagare. Arbetsdomstolens mål nr A 67/24.
Ombud för pilotföreningen är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt