Över två miljoner kronor i sjukersättning till medlem med obotlig hjärtsjukdom

Förvaltningsrätten i Falun har genom dom i mål nr 1764-19 förklarat en medlem i Svenska Transportarbetareförbundet berättigad till hel sjukersättning.

Målet rörde en medlem som besväras av kraftig kärlkramp och bröstsmärtor till följd av en obotlig hjärtsjukdom. Han har även en konstaterad stresskänslighet sedan tidigare.

Försäkringskassan hade nekat medlemmen sjukersättning, trots att två olika hjärtspecialister intygat att han har dagliga, oförutsägbara och plötsligt påkommande smärtanfall till följd av sin hjärtsjukdom. Smärtorna är så starka att hans kognitiva funktioner påverkas och smärtanfallen kan utlösas av såväl fysisk som psykisk belastning, men även i vila. På grund av smärtanfallen och en stor uttröttbarhet klarar medlemmen inte av att utföra vardagliga hushållsgöromål och han klarar som mest av att gå 20-30 meter med rollator. Hjärtbesvären är obotliga och kommer med tiden att försämras och leda till hjärtsvikt.

Försäkringskassans initiala inställning var att medlemmen, trots sina besvär, har en full arbetsförmåga i ett fysiskt lätt arbete. Hans ansökan om sjukersättning avslogs därför. Under processen i förvaltningsrätten gick Försäkringskassan med på att medlemmens arbetsförmåga är helt nedsatt under den tid han har smärtanfall. Försäkringskassan ansåg dock att det var oklart hur ofta samt hur länge smärtanfallen pågår och menade att medlemmens arbetsförmåga inte är nedsatt under den tid på dygnet då han inte har smärtanfall. Möjligheterna till att öka hans arbetsförmåga genom arbetslivsinriktad rehabilitering (exempelvis arbetsträning genom Arbetsförmedlingen) var enligt Försäkringskassan inte heller uttömda. Under processen i förvaltningsrätten konsulterade Försäkringskassan en försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) i ärendet. I sitt yttrande bedömde FMR att medlemmens och hjärtspecialisternas beskrivningar av hans besvär och begränsningar är rimliga utifrån det sjukdomstillstånd han lider av, att det inte finns någon aktivitet som medlemmen kan utföra utan större problem samt att hjärtbesvären inte är möjliga att förbättra utan kommer att försämras successivt.

Trots yttrandet från FMR vidhöll Försäkringskassan att medlemmen inte har rätt till sjukersättning och yrkade att hans överklagande skulle avslås i förvaltningsrätten.

Vid förvaltningsrättens prövning ansåg domstolen att den omfattande medicinska utredningen och medlemmens redogörelse för sin situation i övrigt sammantaget medförde att han gjort sannolikt att hans arbetsförmåga är stadigvarande helt nedsatt i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden. Förvaltningsrätten biföll därför medlemmens överklagande och förklarade honom berättigad till hel sjukersättning i enlighet med hans yrkande. Förvaltningsrättens dom medför att medlemmen fått rätt till ca. 2 150 000 kronor i sjukersättning.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Svenska Transportarbetareförbundet. Ombud var förbundsjuristen Erika Engman Litfeldt, 08-6766345.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt