Olycka under ”frivillig” personalaktivitet godkänd som arbetsskada

En medlem i Unionen råkade ut för ett olycksfall under en så kallad kick-off, en arbetsplatssammankomst på en ledig dag, under lättsammare former och med nöjesbetonade team building-aktiviteter. I programmet fanns även inslag av personalutbildning, bl.a. i hjärt-lungräddning och brandskydd, som endast anordnades vid detta tillfälle. Arbetsgivaren stod för kostnaden för aktiviteterna och den efterföljande middagen, men ingen lön utgick under dagen, vilket är ett mycket vanligt upplägg vid kick-off. 

Enligt arbetsgivaren var deltagandet i arrangemanget helt frivilligt. Medlemmen och kollegorna hade dock en annan uppfattning –som anställd förväntades man delta och det ansågs illojalt och otacksamt att inte ställa upp. Eftersom aktiviteterna genomfördes på en ledig dag, utanför betald arbetstid och – enligt arbetsgivaren – utan obligatorisk närvaro, ansåg AFA Försäkring att aktiviteterna inte kunde anses ha utförts ”i arbetsgivarens intresse” och att det därför inte heller var ett olycksfall i arbetet. 

Omprövningsavdelningen hos AFA Försäkring bedömer nu saken annorlunda. Man gör en helhetsbedömning, där man beaktar bl.a. medlemmens intryck av att frivilligheten var högst relativ, samt att den utbildning som ingick i programmet endast gavs vid detta tillfälle. Trots att arbetsgivaren vägrat medge att de anställda förväntades delta i kick-offen, jämställdes denna med arbete och deltagarna var därmed skyddade av arbetsskadeförsäkringen. 

Unionen hade beviljat sin medlem rättshjälp i ärendet. Ombud vid AFAs handläggning var förbundsjurist Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766320.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt