Oförändrat formkrav för kollektivavtal (än så länge)

Det har kommit till Rättsskyddets kännedom att många förbund har börjat tillämpa elektronisk protokollsignering. Det är därför på sin plats med en påminnelse om att förhandlingsprotokoll kan utgöra kollektivavtal, för vilka ett krav på skriftlighet gäller (23, 25 §§ MBL).

En nyligen tillsatt utredning, ”En översyn av beredskapen i arbetslivet”, ska enligt direktiven föreslå en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning, analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen, liksom skriftlighetskravet i medbestämmandelagen, i kristider. Syftet med utredningen är att stärka beredskapen i arbetslivet. Enligt regeringen råder idag en viss osäkerhet om hur skriftlighetskravet för kollektivavtal ska tolkas, i ljuset av att alltmer av den arbetsrättsliga dokumentationen hanteras elektroniskt och att nya verktyg för digital identifiering har utvecklats. Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att kollektivavtal kan ingås eller sägas upp snabbt och utan onödiga formkrav i kristider. Skriftlighetskravet i medbestämmandelagen bör därför ses över i detta sammanhang utifrån den digitala utvecklingen. Utredaren ska analysera fördelar och nackdelar med att kollektivavtal kan ingås eller sägas upp med hjälp av elektroniska underskrifter samt med att själva avtalsinnehållet också kan framgå av enbart elektroniska handlingar.

Innan annat har lagstiftats gäller dock skriftlighetskravet i MBL. Tills dess rekommenderar Rättsskyddet därför att förhandlingsprotokoll som parterna avser tillämpa som kollektivavtal skrivs under fysiskt.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt