Objektiva fynd inte längre ett krav

LO-TCO Rättsskydd AB har i flera år drivit fall där Försäkringskassan ställt krav på så kallade objektiva fynd för att bevilja sjukpenning. För personer som har sjukdomar där det inte går att påvisa några objektiva fynd, dvs för läkaren synbara symtom, har detta inneburit att många av våra medlemmar som drabbats av psykisk ohälsa, eller vissa smärtsjukdomar, inte har fått sjukpenning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargjort att sådana krav inte kan ställas och i det aktuella fallet har en kvinna med utmattningssyndrom fått fortsatt sjukpenning eftersom HFD anser att läkarens intyg, som grundats på kvinnans egna uppgifter, är tillräckligt för att uppfylla det krav på bevisning som gäller.

Även vad gäller nivån på bevisningen har HFD klargjort att det räcker att den sjuke gör ”sannolikt” att denne har rätt till sjukpenning, vilket är ett betydligt lägre krav än ”styrkt” som Försäkringskassan ibland har tillämpat.

Även om fallet gäller en kvinna med psykiska besvär är vår uppfattning att domen även är tillämpbar på fall med andra sjukdomar där läkaren inte direkt kan se de symtom som den sjuke har, som till exempel smärta.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt