Nyhetsbrev nr 3/2017

Välkommen till LO-TCO Rättsskydds nyhetsbrev! Vi planerar att komma ut med fyra nyhetsbrev om året, och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare!

Glöm inte att du kan prenumerera på all information vi lägger ut i vårt pressrum, genom att gå in på vår hemsida och anmäla dig under fliken pressrum.

Vill du slippa fler utskick, eller har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mejl till angelin.olssondegroat@fackjuridik.com

Europadomstolen: Staten skyldig att skydda arbetstagarnas personliga integritet

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg övervakar att Europarådets medlemsstater inte kränker Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I en nyligen avkunnad dom har domstolen prövat ett rumänskt mål där en arbetstagare fick sin e-post kontrollerad i hemlighet av sin arbetsgivare. Domstolen kom fram till att staten Rumänien inte skyddat arbetstagarens integritet på ett godtagbart sätt och att landet därför brutit mot Europakonventionen.

Arbetstagaren hade öppnat ett e-postkonto på arbetsgivarens uppmaning för att hantera kontakter med kunder. Det visade sig efter ett tag att arbetstagaren även använt kontot för viss privat korrespondens med sin bror och fästmö och att arbetsgivaren kontinuerligt övervakade hans e-postkonversation. Arbetstagaren blev avskedad för att i strid med företagets instruktioner ha använt sitt e-postkonto på jobbet privat.

Europadomstolen kom fram till att artikel 8 i europakonventionen var kränkt. Domstolen menade att arbetsgivaren visserligen kan begränsa användningen av internet på jobbet men att det inte är tillåtet att helt förbjuda privata sociala kontakter på arbetet. Det måste ske en avvägning av arbetstagarens intresse av integritet och arbetsgivarens intresse. Domstolen menade att någon sådan avvägning inte hade skett i detta fall. Man ska ta hänsyn till att övervakningen skedde i hemlighet, om arbetsgivaren haft godtagbara skäl för en sådan övervakning, om arbetsgivarens intresse skulle kunna tillvaratas på ett för arbetstagaren mindre ingripande sätt och om det var befogat med en så ingripande åtgärd som ett avskedande. Domstolen menar att medlemsstaterna har en skyldighet att skydda arbetstagarnas personliga integritet på ett rimligt sätt och att Rumänien inte gjort det.

Domen är intressant från ett svenskt perspektiv eftersom vi fortfarande saknar en lagstiftning som skyddar arbetstagarnas personliga integritet trots att en statlig utredning redan 2009 föreslog en sådan lag. De fackliga organisationerna i Sverige har länge krävt en sådan lagstiftning. Mycket talar för att även Sverige bryter mot Europakonventionen i detta avseende. Domstolens dom finns här, 61496/08, och domstolens pressmeddelande som är mer lättläst här.

Höstens seminarieomgång

Varje termin anordnar vi ett antal seminarier om aktuella ämnen i egen regi för fackförbundens förtroendevalda och funktionärer. Kurserna leds av våra jurister som har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnena.

Seminarierna anordnas i Ingenjörshuset, City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.  I priset 3 500 kr (exkl. moms) ingår kursdokumentation, kaffe och lunch. Anmälan måste ske senast 2 veckor före seminariet. Vi tar bara emot 30 deltagare per seminarium så anmälan bör ske så snart som möjligt.

Hösten 2017 anordnar vi följande seminarier:

19 oktober      Omplacering, omreglering och hyvling

31 oktober     Att driva ett arbetsskadeärende

9 november    Skyddet för arbetstagares personliga integritet

21 november  Att handlägga en trafikskada

6 december    De nya reglerna om utstationering av arbetstagare

Vi kan också skräddarsy utbildningar för era behov. Läs mer om anmälan etc. på vår hemsida www.fackjuridik.com

Nytt seminarium i höst om trafikskador

Rättsskyddet erbjuder i höst en ny kurs om trafikförsäkringen och dess tillämpning. Trafikförsäkringen utgör ett av de viktigaste försäkringsskydden som finns med tanke på antalet personer som varje år skadar sig i trafiken. Trots detta råder det en mycket stor okunskap om försäkringen; dess omfattning och vilken ersättning man kan få. Detta leder sannolikt till att många som skulle ha rätt till ersättning, går miste om denna. Rättskyddet har stor erfarenhet av att företräda medlemmar gentemot trafikförsäkringsbolagen. Kursen behandlar när försäkringen gäller, i vilka situationer, vilken ersättning man kan få och rätten till ombud. Eftersom försäkringsbolagen i stor utsträckning svarar för våra ombudskostnader i dessa ärenden, är det en försäkring där vi kan göra stor nytta för medlemmarna och hjälpa dem i en svår situation. Med denna kurs, som efterfrågats i många år, vill vi kunna erbjuda fördjupad kunskap inom detta rättsområde.

Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Regeringen har utsett Tommy Larsson till särskild utredare för översynen av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Av direktiven framgår att Tommy Larsson ska se över om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal för arbetet eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå kollektivavtal. Utredaren ska överväga vissa ändringar, undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader. Till utredningen kommer även Lars Gellner och Ronny Wenngren att knytas.

Utredningsdirektiven finns på regeringens hemsida dir 2017:17 och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

Kritik mot arbetsskadeutredningen i Rättsskyddets remissvar

Som vi tidigare skrivit om i vårt nyhetsbrev har utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (SOU 2017:25) lämnat sitt betänkande. Rättsskyddet har även lämnat in ett remissvar till ansvarigt departement. Utredningens enskilt viktigaste förslag är att införa en utökad utredningsskyldighet för Försäkringskassan. Syftet är att Försäkringskassan närmare ska utreda om den försäkrades förmåga att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under minst ett år. Idag är denna utredning mycket bristfällig och många gånger består Försäkringskassans beslutsunderlag enbart av sjukintyg som helt saknar uppgifter om varaktigheten.

Rättsskyddet är dock kritisk mot att utredningen konsekvent valt att inte lämna några förslag som på allvar skulle komma tillrätta med de brister som finns i arbetsskadeförsäkringen. Som framgår av utredningen har kostnaderna för försäkringen år efter år minskat och enligt Rättsskyddet är denna utveckling oroande. Tillämpningen av dagens regelverk innebär att huvuddelen av de arbetsskadade är hänvisade till sjukförsäkringen. Detta är en sjukförsäkring som till stora delar är tidsbegränsad då den s.k. rehabiliteringskedjan innebär att ersättning som huvudregel inte utgår efter dag 180. Bristerna i arbetsskadeförsäkringen i kombination med rehabiliteringskedjan innebär enligt Rättsskyddet att Sverige inte längre kan anses uppfylla ILO:s konvention nr 121 om förmåner vid arbetsskada. Enligt Rättsskyddet bör regeringen ta ett helhetsgrepp om arbetsskadeförsäkringen och särskilt belysa hur förändringarna i sjukförsäkringen påverkat de arbetsskadades ersättning.

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva tidpunkten för livränteberäkning

Den som har en godkänd arbetsskada och gör inkomstförlust till följd av skadan kan få förlusten ersatt genom livränta. Men eftersom inkomster kan variera mellan åren är en viktig fråga vid vilken tidpunkt denna livränta ska beräknas, så att siffrorna blir rättvisande. Det kan röra sig om stora skillnader i belopp, särskilt om man till exempel tvingats byta jobb till ett lägre betalt arbete, eller fått sjukersättning på senare år. Extra viktig blir frågan för de medlemmar som har äldre skador men som har ansökt om livränta först på senare tid. Lagen innehåller nämligen en preskriptionsregel som gör att man bara kan få ersättning sex år tillbaka från ansökningstidpunkten.

Så vad händer för någon som har en femton år gammal skada som lett till inkomstförlust redan då, men som först nyligen anmält skadan och där preskriptionen trätt in? Detta ska nu Högsta förvaltningsdomstolen pröva efter att prövningstillstånd meddelades under sommaren. LO-TCO Rättsskydd företräder en man som har en arbetsskada och har rätt till livränta. Han får högre ersättning om tidpunkten för livränteberäkning sätts till tidpunkten när han första gången uppfyllde förutsättningarna för livränta, vilket LO-TCO Rättsskydd också menar är den korrekta tidpunkten. Om tidpunkten i stället sätts till första möjliga utbetalningsdag till följd av preskriptionen blir ersättningen lägre.

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen kommer antagligen under slutet av 2017 eller våren 2018.

Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som bl.a. ska utreda arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet genom ett alterneringsår. Syftet med utredningen är enligt regeringen att skapa ett mer hållbart arbetsliv med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet. Man vill också stärka skyddet för arbetstagare när arbetsgivare drar ned på antalet timmar vid arbetsbrist, s k hyvling, utreda om det är lämpligt att stärka skyddet för arbetstagarna vid upprepade korttidsanställningar, s k SMS-anställningar, och om det bör införas en rätt för deltidsanställda att få sitt arbetstidsmått fastställt efter faktiska arbetstid.

Anders Wallner har utsetts till särskild utredare och utredningen ska redovisa delar av uppdraget senast den 30 mars 2018 och återstoden den 31 januari 2019. Nämnas kan att vår förbundsjurist Sofie Malmkvist anställts som sekreterare i utredningen.

Ny myndighet för arbetsmiljökunskap i Gävle

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning inför inrättandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten är tänkt att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö samt utvärdera utformning, genomförande och effekterna av arbetsmiljöpolitiken. Uppdraget ska redovisas sista maj 2018.

Tanken är att myndigheten bl.a. ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv och stärka det internationella arbetsmiljöarbetet. Särskilt omnämnt är också fokus på att komma tillrätta med de kunskapsluckor som finns angående arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser. Myndigheten ska vara lokaliserad i Gävle.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt