Mondi Dynäs AB vägrar att rätta sig efter Arbetsdomstolens dom

Arbetsdomstolen meddelade den 1 september 2010 dom i målet mellan Svenska Pappersindustriarbetareförbundet mot Mondi Dynäs AB och Föreningen Sveriges Skogsindustrierna.

Bakgrunden till målet var att Mondi Dynäs AB den 7 april 2010 valde att avskeda en truckförare med hänvisning till att han i februari 2009 varit inblandad i ett tillbud på arbetsplatsen och i mars 2009 varit inblandad i en arbetsplatsolycka.

Mondi Dynäs AB fick i februari 2009 en specialorder som innebar att tillverkning skulle ske av fyra meter långa pappersrullar. P.g.a. storleken kunde inte det vanliga arbetssättet användas utan de färdiga pappersrullarna skulle transporteras med en truck från pappersmaskinen.

I februari 2009 inträffade ett tillbud där en pappersrulle kom i rullning i samband med att den skulle förflyttas från pappersmaskinen till trucken. Arbetsdomstolen fann att utredningen över huvud taget inte gav stöd för att truckföraren manövrerade trucken på ett sätt som avvek från ett normalt aktsamt beteende. Det kunde inte ens anses utrett att truckföraren orsakade tillbudet.

Den 12 mars 2009 inträffade en olycka där en pappersrulle kom i rullning i samband med att den skulle förflyttas från pappersmaskinen till gaffeltrucken. Enligt Arbetsdomstolen innebar det av Mondi Dynäs AB valda förfaringssättet ofrånkomligen risker, särskilt vid det moment då truckens gaffel skulle tiltas bakåt i samband med avrullning från pappersmaskinen till trucken. Enligt Arbetsdomstolen kunde även mindre felbedömningar från truckförarens sida leda till allvarliga följder. Arbetsdomstolen konstaterade i denna del att det inte fanns något som tydde på att truckförarens handlande vid det aktuella tillfället avvek från vad som kunde anses normalt aktsamt.

Arbetsdomstolen konstaterade avslutningsvis att avskedandet innebar en synnerligen allvarlig kränkning av arbetstagaren.

Arbetsdomstolen dömde ut ett allmänt skadestånd om 120 000 kr. Vidare tilldömdes arbetstagaren lön om totalt 119 067 kr.

Efter domen har Mondi Dynäs AB meddelat att truckföraren inte är välkommen tillbaka. Således har Mondi Dynäs AB vägrat att följa Arbetsdomstolens dom. Utöver tidigare utdömda belopp blir därmed Mondi Dynäs AB skyldiga att enligt 39 § i lagen om anställningsskydd utbetala ytterligare 32 månadslöner om totalt 717 120 kr.

Att en arbetsgivare avskedar en arbetstagare p.g.a. en arbetsplatsolycka är en unik företeelse. Arbetsdomstolen har genom denna dom klargjort att avsked eller uppsägning inte kan komma i fråga när det inträffade inte är något annat än just en olycka.

Ombud i målet var förbundsjuristen Robert Sjunnebo vid LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt