Medlem slapp återbetala ersättning

En medlem som var tjänstledig bedömdes av Försäkringskassan som arbetslös och hade därför enligt Försäkringskassan erhållit för hög ersättning.

Vi anförde att det inte fanns någon rättslig grund att sätta likhetstecken mellan tjänstledighet och arbetslöshet. När det gäller återkrav bör det ställas högre krav på legalitet och förutsebarhet. I vart fall borde medlemmen inte ha insett att denne klassas som arbetslös och därför bör medlemmen inte bli återbetalningsskyldig.

Kammarrätten bedömde att medlemmen var att betrakta som arbetslös, men att det inte varit tillräckligt tydligt för medlemmen att den utifrån gällande bestämmelser var att betrakta som arbetslös. Kammarrätten ansåg att det saknades förutsättningar för återkrav och biföll överklagandet.

Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 2301-20.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund GS-facket. Ombud var förbundsjuristen Gustav Sjöberg, 08-6766340.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt