Medlem i Kommunal får sjukersättning efter kammarrättsdom

En medlem i Kommunal beviljas tre fjärdedelars sjukersättning efter en dom i Kammarrätten i Stockholm.

Försäkringskassan avslog rätten till sjukersättning och menade bl.a. att medlemmen hade full arbetsförmåga i ett väl anpassat, fysiskt lätt arbete med minimalt med stress. Förvaltningsrätten delade Försäkringskassans bedömning och menade att det inte kunde uteslutas att medlemmen skulle kunna återfå arbetsförmåga efter medicinsk och därefter arbetslivsinriktad rehabilitering och avslog överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm konstaterar dock att medlemmen har en lång sjukhistorik och att såväl psykiska som fysiska symtom har uppmärksammats av läkare. Mot bakgrund bland annat av att medlemmen trots flera rehabiliteringsinsatser inte kunnat arbeta sedan 2006 beslutade kammarrätten att gå på behandlande läkares linje som i motsats till Försäkringskassans medicinske rådgivare menade att 25 procent utgjorde en maximal arbetsförmåga.

Eftersom medlemmen bedömts ha en kvarvarande arbetsförmåga på en fjärdedel har Försäkringskassan en lagstadgad skyldighet att hjälpa henne med särskilda insatser för att hon ska få ett anpassat arbete på denna nivå.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt