Medlem i IF Metall felaktigt avskedad

En medlem i IF Metall anställdes av ett bolag under 2009. Fyra månader senare blev han uppringd av sin chef som berättade att han inte behövde komma till arbetet något mer. Medlemmen ansåg att han blivit avskedad från sin tillsvidareanställning och stämde, efter det att förbundet beviljat rättshjälp, bolaget i tingsrätten. Anledningen till att talan väcktes i tingsrätten var att bolaget inte var bundet av kollektivavtal. Bolaget påstod att parterna avtalat om en provanställning som hade avslutats på ett korrekt sätt. Tingsrätten delade bolagets uppfattning och ogillade talan.

Medlemmen överklagade målet till Arbetsdomstolen som beviljade prövningstillstånd.

Efter att ha hört samma bevisning ändrade Arbetsdomstolen tingsrättens dom och ogiltigförklarade avskedandet samt tillerkände medlemmen cirka 350 000 kr i ekonomiskt skadestånd och 115 000 kr i allmänt skadestånd. I det allmänna skadeståndet inkluderades även ett allmänt skadestånd med 15 000 kr för att medlemmen inte hade avskedats skriftligt. IF Metall tillerkändes ett belopp om 15 000 kr på grund av att bolaget inte hade varslat förbundet innan avskedandet.

Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens domslut på grund av att tillsvidareanställning är huvudregel enligt lagen om anställningsskydd och den som påstår något annat har bevisbördan för det. Eftersom ord stod mot ord och bolaget inte heller på annat sätt lyckades styrka att parterna överenskommit om en provanställning ansåg Arbetsdomstolen att det var fråga om en tillsvidareanställning.

Arbetsdomstolen bedömde därefter att det inte fanns skäl att skilja medlemmen från arbetet.

Ombud för medlemmen och förbundet var förbundsjurist Henric Ask, 08-6766368.

Arbetsdomstolens dom nr 70/2012

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt