Man med utmattningssyndrom fick sjukpenning med stöd av senare tillkommen utredning

Försäkringskassan nekade en man med utmattningssyndrom rätt till sjukpenning, då det ansågs att det saknades tillräckligt bra beskrivning i läkarintyget av hur besvären påverkade hans arbetsförmåga. Efter den aktuella sjukskrivningsperioden gjordes en aktivitetsförmågeutredning som klart påvisade tillräckliga nedsättningar, men denna tog Försäkringskassan inte hänsyn till på den grunden att den gjorts efter sjukskrivningsperioden.

Mannen åberopade att det inte kan ställas samma krav på så kallade objektiva fynd vid psykiatriska diagnoser som vid fysiska diagnoser och att sjukfallet var under pandemin, med begränsad kontakt till fysiska vårdbesök. Det framgår också av rättspraxis att man ska ta hänsyn till all medicinsk utredning som beskriver arbetsförmågan under sjukperioden, oavsett när det är genomförd.

Förvaltningsrätten höll med mannen och konstaterade att besvärsbilden varit konstant över tid samt att den utredning som gjorts efter sjukskrivningen stämde väl överens med de nedsättningar som beskrivits i läkarintyg från perioden.

Dom av Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr 4800-21. Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, 08-6766322.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt