Lättare att få graviditetspenning för kvinnor med fysiskt påfrestande arbeten

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu avgjort ett mål där handelsmedlemmen Sophia, som arbetar som frisör, fått avslag av Försäkringskassan på sin ansökan om graviditetspenning. Avslaget motiverades med att arbetet inte ansågs tillräckligt tungt eftersom det inte innehöll några tunga lyft. HFD gör dock en annan bedömning och förklarar att Sophia är berättigad till halv graviditetspenning.  

Försäkringskassan och flera av landets domstolar har i många ärenden bland annat ställt som krav att arbetet måste innehålla tunga lyft för att graviditetspenning ska kunna utges. Detta har inneburit att yrkesgruppen frisörer ofta har nekats graviditetspenning. HFD:s dom är därför mycket välkommen och har stor betydelse för kvinnor som har arbeten som är fysiskt påfrestande på olika sätt. 

HFD fastslår att förekomsten av tunga lyft i arbetet inte kan vara avgörande för rätten till graviditetspenning. HFD menar att arbeten som till stor del utförs stående eller som innebär återkommande påfrestande ensidiga rörelser eller som på annat sätt är fysiskt krävande kan ge rätt till graviditetspenning. Hänsyn ska också tas till om den gravida kvinnan har några särskilda besvär. Den bedömning som ska göras är alltså dels vilka arbetsuppgifter som det är fråga om, dels den enskilda kvinnans förmåga att utföra dessa. 

Sophia stod och arbetade hela dagen i en obekväm arbetsställning. Under graviditeten innebar detta att hon måste böja sig mer än förut. Hon led dessutom av graviditetsbesvär som ryggvärk och domningar i benen. HFD fann att detta innebar att hennes arbetsförmåga var nedsatt under perioden.  

När lagstiftaren införde graviditetspenning var meningen att hänsyn skulle tas till om det i arbetet förekommer tunga lyft eller krav på vissa svårare rörelser samt om arbetet till stor del måste utföras stående. Lagstiftaren uttalade även att arbeten av monoton karaktär som ger ensidiga belastningar också kan vara svåra att utföra i senare skeden av graviditeten. 

Frisören Sophia har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund, Handelsanställdas förbund, och hennes ombud är förbundsjuristen Kerstin Burman, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 40.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt