Kvinnlig chef fick utbrändhet godkänd som arbetsskada

Trots att det förekommit en rad olika psykosociala problem på arbetsplatsen, vilka till viss del skulle kunna ses som undantag från arbetsskadeförsäkringen, har kvinnans extrema arbetssituation ansetts vara den huvudsakliga orsaken till att hon insjuknat.

Kvinnans arbetsförhållanden innebar bland annat ideliga deadlines och omfattande projekt med stor bredd i typen av arbetsuppgifter. Hon bar även ett stort ansvar samt hade övertidsarbete långt över acceptabla nivåer. Vidare kunde konstateras att det, på grund av de långa arbetspassen i kombination med lång resväg till och från arbetet, inte fanns möjlighet till behövlig återhämtning eller en normal dygnsvila.

I målet redovisades medicinskt stöd för samband mellan den skadliga inverkan i arbetet och insjuknandet i utbrändhet.

Förvaltningsrätten fann det utrett att arbetssituationen varit sådan att kvinnan ansågs ha varit exponerad för skadlig stress i sådan omfattning, intensitet och varaktighet att arbetsskada kunde godkännas.

Kvinnan beviljades rättshjälp av sitt förbund Ledarna. Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, 08-6766322, lise-lotte.sjostedt@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt