Klargörande avseende begreppet erfarenhet av arbete i den nya s.k. trygghetspensionen

I september 2022 infördes nya regler med möjlighet att lättare få sjukersättning för äldre försäkrade. Den nya bestämmelsen innebär att äldre ska få sin arbetsförmåga jämförd med ett arbete de har erfarenhet av de senaste 15 åren och inte gentemot alla arbeten på arbetsmarknaden, vilket annars är fallet vid bedömning av rätt till sjukersättning.

Eftersom det saknas klargörande kring vad begreppet erfarenhet av arbete egentligen innebär har frågan nu prövats av Förvaltningsrätten i Malmö. Det krävs att personen i någon omfattning faktiskt har utfört arbete under de senaste 15 åren och det räcker inte med att denne enbart haft en anställning. Det är svårt att fastställa en generell nedre gräns eftersom det ska göras en individuell bedömning, men att ha utfört arbete i mycket begränsad omfattning eller med så stora mellanrum att denne inte kan anses ha erfarenhet enligt den allmänna ordalydelsen (dvs ha utövat viss verksamhet samt kunna utnyttja denna) är inte tillräckligt. Det ska också tas hänsyn till när under de 15 åren som personen har arbetat, dvs ju mindre erfarenhet desto närmare tidpunkten för sjukersättningsansökan krävs. Man har slutligen att beakta varför personen inte har arbetat, till exempel om denne har varit sjuk eller om det finns annan orsak.

I detta mål har en man varit anställd på ett tillverkningsföretag sedan 1994. Han har arbetat 4 år under de senaste 15 åren och varit frånvarande de andra åren, varav de senaste 7 åren innan ansökan om sjukersättning, på grund av sjukdom. Han bedömdes ha förvärvat tillräcklig erfarenhet för att bedömas mot sitt ordinarie arbete.

Dom i mål 14175-22 av Förvaltningsrätten i Malmö. Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, 08-6766322.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt