Kammarrättens i Jönköping dom mål nr 161–20

Barnskötare fick rätt i kammarrätten och beviljades sjukpenning med sammanlagt 86 000 kr efter att ha åberopat läkarintygintyg med i princip samma innehåll som vid tidigare godkänd ansökan.

Barnskötaren hade tidigare uppburit sjukpenning på grund av myalgi, lumbago ischias, höftledsartros, knäledsartros, fotledsartros och depression. Hon hade successivt lyckats trappa upp sin arbetstid till 75 %, främst på grund av att hon hade fått anpassade arbetsuppgifter. I början av år 2017 avslog Försäkringskassan för första gången barnskötarens ansökan om sjukpenning trots att läkarintygen var i princip likalydande med de som utfärdats för de perioder hon tidigare hade beviljats sjukpenning. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Försäkringskassan accepterade och verkställde domen.

Efter att ha tvingats tillbaka i arbete sjukskrevs barnskötaren på nytt. Försäkringskassan avslog ånyo hennes ansökan. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som den här gången valde att avslå överklagandet. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd och biföll överklagandet.

I domskälen står bl.a. att läsa att innehållet i de intyg som var föremål för prövning i det närmaste var identiska med tidigare intyg med undantag för skadligt bruk av alkohol och sömnapné. Dessa tillkommande diagnoser framgick dock av journalanteckningarna redan 2017.

Ombud för medlemmen var förbundsjuristen Jimmie Söndergaard, 08-676 63 44.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt