Kammarrätten gav person med ME/CFS (kroniskt trötthetstillstånd) rätt till sjukpenning.

ME/CFS är en diagnos som leder till besvär med påtaglig trötthet och andra besvär som inte kan mätas objektivt. Läkaren får därför bedöma behov av sjukskrivning främst utifrån de uppgifter som patienten själv lämnar.

I detta fall hade en medlem i Kyrkans Akademikerförbund nekats sjukpenning av Försäkringskassan med motiveringen att det saknades objektiva undersökningsfynd och observationer. Förvaltningsrätten fastställde kassans beslut, men kammarrätten ändrar nu underinstansernas beslut till medlemmens fördel och hänvisar till relativt ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att det inte kan krävas objektiva fynd vid bedömning av rätt till sjukpenning vid sjukdomar som grundas på symtom eller olika kriterier.

I fallet fanns beskrivning av besvären från kvinnan och hennes partner som stämde överens med det som läkaren kunnat iakttaga vid besök. Kammarrätten la också vikt vid en bedömning av en arbetsterapeut som skett först efter den aktuella sjukskrivningsperioden, då den rörde samma sjukdomsförlopp och likadana besvär.

Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, tfn. 08-6766322.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt