Kammarrätten beviljar sjukersättning med stöd av underlag som upprättats efter Försäkringskassans beslut

En kvinna som arbetat inom vården får rätt till tre fjärdedels sjukersättning fr.o.m. augusti 2011 efter en dom i Kammarrätten i Jönköping. Kvinnan har haft en nedsatt arbetsförmåga i 15 år på grund av generaliserad värk kombinerad med psykiatrisk problematik. Hon hade haft sjukpenning från 1998 och senare hel sjukersättning fram t.o.m. juli 2011 då Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tre fjärdedels sjukersättning.

Kvinnan har deltagit i flera rehabiliteringsinsatser, genomgått ny kartläggning av arbetsförmågan 2012/2013 och gått ner 30 kg i vikt, utan att arbetsförmågan förbättrats. Hon hänvisade bl.a. till ett utlåtande från november 2013 från en specialistläkare som ifrågasatte relevansen i de åtgärder som Försäkringskassans försäkringsläkare kortfattat föreslagit i rehabiliterande syfte.

Kammarrätten konstaterar att kvinnan har kombinerade sjukdomsbesvär där inga generella slutsatser kan dras angående varaktigheten. Det som blir avgörande är underlag i form av medicinsk utredning där hänsyn även ska tas till tidigare perioder av arbetsoförmåga och de periodernas varaktighet och orsak.

Man konstaterar vidare att det inte finns något hinder mot att beakta medicinska eller andra relevanta underlag som upprättats efter Försäkringskassans beslut under förutsättning att dessa ger en bild av den funktionsnedsättning som funnits vid tiden för Försäkringskassans beslut.

Kammarrätten menar att den senare arbetsprövningen och medicinska utredningen bekräftar den tidigare bilden av kvinnans funktionsnedsättning. Vidare hänvisar man till att hon har genomfört flera försök till smärtbehandling. Arbetsförmågebedömning och arbetsträning är gjord där resultatet är samstämmigt. Man bedömer därför att det inte kan antas att ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering kan ge en större arbetsförmåga och att det var sannolikt att förutsättningarna för tre fjärddels sjukersättning var uppfyllda redan i augusti 2011.

Kvinnan är medlem i Kommunalarbetarförbundet som beviljat rättshjälp och betalade processkostnaderna. Ombud var förbundsjurist Lena Törnros, LO-TCO Rättsskydd AB, tel. 08-676 63 39.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt