Kammarrätten ändrar Försäkringskassans tillämpning av reglerna i SGI-skydd och årsarbetstid

Kammarrätten i Jönköping har i två domar slagit fast att de försäkrade har rätt till sjukpenning respektive rätt till halv sjukpenning. Man har inte hållit med Försäkringskassan att reglerna om SGI-skydd hindrar att årsarbetstiden ändras till den arbetstid som gäller på en tjänst som den sjuke omplacerats till. Kammarrätten uttalar bl.a. att det inte kan ha varit lagstiftarens mening och skulle leda till orimliga konsekvenser att tillämpa bestämmelsen om SGI-skydd på det sätt som Försäkringskassan gjort.

De försäkrade har haft skifttjänstgöring och deras veckoarbetstid har varit några timmar färre än 40 timmar per vecka. Under pågående sjukfall har de blivit omplacerade och bytt arbete till normal veckoarbetstid på 40 timmar vecka. De var fortfarande sjukskrivna men på deltid. De försäkrade utgick från att de då skulle arbeta det antal timmar som gällde i förhållande till veckoarbetstiden i det nya arbetet.

Försäkringskassan hävdade dock att de skulle ha arbetat deltid i förhållande till arbetstiden i deras gamla arbete. Enligt Försäkringskassan innebar detta att de då hade arbetat någon eller några timmar för mycket och därför begränsade man deras rätt till sjukpenning. Kammarrätten har nu ändrat en sådan tillämpning och angivit att det är arbetstiden i de nya arbetena som ska användas vid bedömningen.

Den första domen meddelades den 16 december 2013 och gällde Kurt som var medlem i Kommunalarbetareförbundet. Han hade varit sjukskriven under lång tid från sitt arbete som ambulansförare med en arbetstid om 37 timmar/vecka. Efter arbetsprövning blev han omplacerad till arbete 40 timmar/vecka men skulle arbeta 75 % och vara sjukskriven på en fjärdedel. Han började arbetade 30 timmar/vecka. Enligt Försäkringskassan hade han visat på en förmåga att arbeta på mer än 75 % eftersom 30 timmar i förhållande till 37 timmar blir c:a 81 %. Därmed var det inte en nedsättning av arbetsförmågan med en fjärdedel och han kunde inte få sjukpenning. Kammarrätten ändrade och Försäkringskassan har nu verkställt domen så att Kurt får c:a 44.000 kr i sjukpenning före skatt.

Den andra domen meddelades den 17 januari 2014 och gällde Anders som var medlem i IF Metall. Han hade haft sjukersättning och innan dess hade han arbetat som maskintekniker med en arbetstid om 34 timmar/vecka. Han fick efter Arbetslivsintroduktion en anställning på en idrottsförening med 20 timmar/vecka där normalarbetstiden var 40 timmar/vecka. På den övriga tiden var han arbetslös. Han var sjukskriven på halvtid. Han fick endast en fjärdedels sjukpenning eftersom Försäkringskassan menade att han genom att arbeta 20 timmar/vecka uppvisat en förmåga mer än hälften av 34 timmar. Kammarrätten bedömde att det inte fanns anledning att anta annat än att hans normala arbetstid skulle vara 40 timmar/vecka. Han ska därmed få sjukpenning med ytterligare en fjärdedel under de tre månader som prövningen omfattade.

Ombud i det första målet var förbundsjurist Claes Jansson tel. 08-676 63 16, claes.jansson@fackjuridik.com”>claes.jansson@fackjuridik.com och i det andra målet förbundsjurist Tom Aspengren tel. 08-676 63 48, tom.aspengren@fackjuridik.com”>tom.aspengren@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt