Jourtid i hemmet är arbetstid

EU – domstolen har genom en nyligen meddelad dom lämnat ytterligare klargörande i frågan vad som är att anse som arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. I målet var fråga om en arbetstagare som under jourtid var tvungen att befinna sig inom ett avstånd från arbetsplatsen som gjorde det möjligt att infinna sig på arbetsplatsen inom 8 minuter från arbetsgivarens telefonsamtal. Arbetstagaren var tvungen att vara bosatt så att hen kunde uppfylla arbetsgivarens krav genom att befinna sig hemma under jourtid.

EU-domstolen framhåller att arbetstid är all tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Tid som inte är arbetstid är vilotid. Vid avgörande av frågan huruvida det är frågan om arbetstid eller vilotid saknar arbetets intensitet eller arbetstagarens produktivitet betydelse. Likaså saknar det betydelse huruvida arbetstagaren är fysiskt närvarande på arbetsplatsen. Det har dock en avgörande betydelse om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer. Detta gäller även när den platsen är arbetstagarens hem, i vart fall när arbetstagaren måste infinna sig på arbetsplatsen inom en så kort tid att hens möjligheter att ägna sig åt andra aktiviteter väsentligen inskränks. I målet var därför fråga om arbetstid.

Mål nr C-518/15

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt