Information om ny delgivningslag mm (Nr 1/2011)

Riksdagen har antagit en ny delgivningslag som kommer att ersätta den som har funnits tidigare. Den nya delgivningslagen (2010: 428) kommer att träda i kraft den 1 april 2011. Syftet med den nya lagen är framförallt att göra de befintliga delgivningsreglerna mer överskådliga och lättillgängliga men även att ge myndigheter större möjligheter att använda elektronisk kommunikation vid delgivning. Det kommer också att bli lättare för myndigheter att delge bolag.

Den nya delgivningslagen kommer även att ge privata företag möjlighet att bli så kallade auktoriserade delgivningsföretag. Regler avseende detta finns i Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag. Den träder också i kraft den 1 april 2011. De företag som erhåller en sådan auktorisation blir stämningsmän. Detta har tidigare endast varit förbehållet polismyndighet. En stämningsman har betydligt större befogenhet att genomföra en delgivning än en vanlig delgivningsman. De flesta förbund och även Rättskyddet anlitar Svensk DelgivningsService AB. Om det blir ett auktoriserat delgivningsföretag kommer bolagets möjligheter att delge bolag och enskilda firmor att bli betydligt större.

Praktiska tips

Vi på Rättsskyddet har under de senaste åren uppmärksammat att allt fler bolag väljer att inte inställa sig till tvisteförhandling. Om ett bolag vägrar att tvisteförhandla kan förbundet yrka allmänt skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. En förutsättning för att vinna en sådan skadeståndstalan är dock att förbundet kan bevisa att bolaget har fått förhandlingsframställan. Vi har märkt att det inte sällan i våra ärenden saknas bevisning om att bolaget har fått förhandlingsframställan. Eftersom förhandlingsframställan normalt också bryter preskriptionsfristen är det viktigt att delgivningen går snabbt.

Det är inte nödvändigt att delge förhandlingsframställan via ett delgivningsföretag. Det finns flera enklare och billigare sätt att bevisa att ett bolag har erhållit en förhandlingsframställan. Om ett bolag erhåller förhandlingsframställan via mail och besvarar mailet är det ett bra bevis för att bolaget erhållit förhandlingsframställan. Ett annat sätt är att skicka förhandlingsframställan via telefax, spara transaktionsrapporten, och därefter tillsammans med en kollega ringa bolaget via en högtalartelefon och kontrollera att telefaxet kommit fram. Det är också möjligt att åka ut till bolaget tillsammans med en kollega och lämna över förhandlingsframställan personligen. Det är i samtliga dessa fall viktigt att alla kontakter sker med någon som är registrerad firmatecknare. Vem som är behörig firmatecknare måste kontrolleras inför varje gång en förhandlingsframställan ska överlämnas till ett bolag.

Det är inte helt säkert att de föreslagna sätten alltid leder till att förbundet, vid en prövning i domstol, lyckas bevisa att bolaget erhållit förhandlingsframställan. När förbundet vill vara absolut säkert på att kunna bevisa att förhandlingsframställan tillställts bolaget eller om det tidigare varit stora problem vid förbundets kontakter med ett bolag bör ett auktoriserat delgivningsföretag användas.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt