Från 0 kr till 170 000 kr till medlemmen A-kassan ändrar flera felaktiga beslut om avstängning

En medlem i Unionen hade fått ett beslut från Akademikernas a-kassa med innebörden att hon hade förlorat sin rätt till ersättning. Skälet var att a-kassan ansåg att medlemmen hade misskött sitt arbetssökande.

Beslutet grundar sig på den så kallade sanktionstrappan. Enligt denna ska sökande som missköter sitt arbetssökande först få en varning. Om misskötsamheten fortsätter ska sökanden stängas av från rätt till ersättning i en, fem respektive tio dagar. Vid ett femte fall av misskötsamhet upphör rätten till ersättning. Syftet med sanktionstrappan är att den sökande ska få vetskap om att denne inte gör tillräckligt för att komma ur arbetslösheten och få möjlighet att ändra sitt agerande.

Vid utredning av ärendet framkom att flera av medlemmens sanktionsbeslut hade fattats så nära inpå varandra att medlemmen inte hade haft möjlighet att ändra sitt agerande. A-kassans beslut stod alltså i strid med syftet med bestämmelserna. Besluten stod också i strid med kammarrättspraxis enligt vilken den sökande måste ha fått ta del av beslutet och på så sätt fått en chans att ändra sitt agerande innan en ytterligare misskötsamhet kan läggas till grund för ett nytt sanktionsbeslut.

A-kassan medgav att besluten hade fattats för tätt inpå varandra och beslutade vid omprövning att upphäva ett beslut om avstängning och att ändra ett annat beslut på så sätt att medlemmen blev avstängd i fem dagar i stället för i tio dagar. A-kassan beslutade också att upphäva beslutet om att medlemmen hade förlorat sin rätt till ersättning, vilket innebär att medlemmen kan få arbetslöshetsersättning igen. Som en följd av dessa ändringar upphävdes också två beslut om återkrav som hade fattats med anledning av sanktionsbesluten.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Unionen. Ombud var förbundsjuristen Lina Gertzell, 08-676 63 65.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt