Försäkringskassans omprövningsbeslut som inte överklagats i rätt tid kan inte prövas ännu en gång

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 10 oktober 2013 slagit fast att Försäkringskassan inte kan ta upp en fråga i ett omprövningsbeslut, där tiden för att överklaga har gått ut, till ny prövning. Domstolen konstaterar att det i socialförsäkringsbalken (SFB), som trädde i kraft den 1 januari 2011, har införts en ny bestämmelse (113 kap 7 § SFB). Bestämmelsen är enligt Högsta förvaltningsdomstolen en nyhet i förhållande till vad som tidigare gällde beträffande rätten att få ett lagakraftvunnet omprövningsbeslut prövat på nytt. I bestämmelsen anges att om en fråga en gång har omprövats av Försäkringskassan, får kassan inte ompröva frågan en gång till.  

Målet gällde återbetalningsskyldighet av livränta. En kvinna hade fått ett återkravsbeslut på c:a 50.000 kr. Hon hade inte överklagat Försäkringskassans omprövningsbeslut i rätt tid. Kvinnan fick därefter rättshjälp av sitt fackförbund IFMetall och företräddes av förbundsjurist Mikael Sjöberg, LO-TCO Rättsskydd AB.  

Frågan uppkom om Försäkringskassan kunde pröva ärendet igen eftersom det tidigare omprövningsbeslutet inte hade prövats i domstol. Detta med stöd av en tidigare dom i Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) RÅ 2005 ref. 16. Försäkringskassan ansåg att den princip som angavs i det rättsfallet bara gällde ansökningsärenden, medan det nu var fråga om ett ärende som Försäkringskassan tagit initiativ till. 

I en dom den 14 november 2012 ansåg Kammarrätten i Jönköping att även om tiden för att överklaga ett omprövningsbeslutet av Försäkringskassan hade gått ut (d.v.s. vunnit laga kraft), måste kassan pröva samma fråga på nytt om den enskilde begär det. Enligt domen gällde detta alla slags beslut av Försäkringskassan, men förutsatt att beslutet tidigare inte hade prövats av domstol. Detta skulle enligt kammarrätten gälla trots lagändringen den 1 januari 2011. HFD gör alltså nu en annan bedömning efter att Försäkringskassan överklagat och anser att samma fråga som i omprövningsbeslutet inte kan prövas på nytt, om överklagandetiden löpt ut. 

Domen omfattar inte Försäkringskassans grundbeslut om det inte har omprövats. I flertalet fall ska Försäkringskassan först avgöra en fråga genom ett beslut, som den enskilde kan begära att Försäkringskassan omprövar inom två månader från det att han fått del av beslutet. Grundbeslutet kan alltså på begäran av den enskilde prövas på nytt, även om tiden för att begära omprövning har gått ut. Det är också möjligt att ansöka om ersättning för en annan tidsperiod än den som Försäkringskassan prövat. 

Domen gäller också bara beslut som fattats med stöd av en bestämmelse i SFB. Den gäller inte beslut enligt t.ex. lagen om arbetslöshetsförsäkringen där motsvarande bestämmelse saknas som den som infördes i SFB år 2011. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av förbundsjurist Mikael Sjöberg, tel.

08-676 63 61 eller enhetschef Claes Jansson, tel. 08-676 63 16 (mål nr 331-13).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt