Förlikning i mål om kringgående av företrädesrätt till återställning

I augusti 2020 väckte Svenska Journalistförbundet talan mot ett bolag inom Stampenkoncernen med yrkande om allmänt och ekonomiskt skadestånd till en av förbundets medlemmar. Förbundet menade att bolaget, i samband med att bolaget förvärvade verksamhet från en tidningsutgivare som hade försatts i konkurs, hade kringgått företrädesrätten till återanställning. Den första veckan i oktober 2019 utspelade sig följande. På onsdagen fick konkursförvaltaren klart för sig att endast en intressent kvarstod för att förvärva verksamheten. Samma dag meddelade konkursförvaltaren förbundet att de anställda skulle sägas upp på fredagen. På torsdagens morgon kallades de anställda till ett möte på redaktionen samma dag. Vid detta möte deltog konkursförvaltaren och representanter för förvärvaren. Förvärvaren presenterade sig och konkursförvaltaren kallade de anställda till ytterligare ett möte på redaktionen dagen efter då de skulle få sina uppsägningar. Direkt efter mötet på torsdagen kallades de anställda en och en till möte med förvärvaren och erbjöds anställning i dennes verksamhet.  Fyra anställda med längst anställningstid erbjöds inte anställning. På fredagen inställde sig de anställda till möte på redaktionen och fick sina uppsägningar av konkursförvaltaren. Genom agerandet har förvärvaren kunnat anställa innan arbetstagarna sades upp av konkursförvaltaren. Vid muntlig förberedelse i Arbetsdomstolen har parterna träffat överenskommelse om förlikning enligt vilken förvärvaren betalar ett belopp motsvarande yrkat allmänt skadestånd till medlemmen. Det ska i sammanhanget noteras att utrymmet för kringgående minskar om konkursförvaltaren säger upp de anställda i direkt anslutning till att medbestämmandeförhandling om arbetsbrist är genomförd.

Arbetsdomstolens mål A 91/20

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt